Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii pełni funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny jest powoływany przez Dyrektora Instytutu PSiF na podstawie §20 ust. 4 pkt 1i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.14.2023 z dnia 28.02.2023 r.), w związku z §25 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

  • opracowaniem kryteriów wprowadzania zmian w programach studiów;
  • opiniowaniem projektów kierunkowych efektów uczenia się i programów studiów oraz ich zmian;
  • modyfikacją oraz weryfikacją planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz wytycznymi Senatu i Władz UEK;
  • opracowaniem wytycznych w zakresie dyplomowania, w tym wymogów stawianych pracom dyplomowym;
  • opracowaniem i doskonaleniem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych;
  • podejmowaniem działań w zakresie doskonalenia form dydaktyki;
  • opracowaniem zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
  • opiniowaniem projektów uchwał związanych z dydaktyką;
  • inne sprawy wskazane przez Dyrektora Instytutu.

 

W skład Zespołu Programowo – Dydaktycznego Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii w kadencji 2020-2024 wchodzą:

  • dr hab. Dobrosław Kot, prof. UEK – Przewodniczący Zespołu
  • dr Łukasz Danel
  • dr Marcin Kędzierski
  • dr Katarzyna Kwarcińska
  • Nikola Hyży – Przedstawicielka Studentów