Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii pełni funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Podstawę działania Zespołu stanowi Zarządzenie Rektora nr R.0211.64.2022 z dnia 20 października 2022 r. ws. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

  • kształtowaniem postaw projakościowych wśród pracowników Instytutu i budowanie wysokiej kultury pracy;
  • monitorowaniem procesu kształcenia w Instytucie;
  • identyfikowaniem nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia w Instytucie;
  • rekomendowaniem rozwiązań w zakresie wykrytych nieprawidłowości;
  • rekomendowaniem udoskonaleń w zakresie jakości kształcenia w Instytucie.

 

W skład Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024 wchodzą:

  • prof. dr hab. Janina Filek – Przewodnicząca Zespołu
  • dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK
  • dr Justyna Eska-Mikołajewska
  • dr Damian Strycharz
  • Natalia Podsiadło – Przedstawicielka Studentów