Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Nauki społeczne stosowane – nowy kierunek studiów!

Nauki społeczne stosowane – nowy kierunek studiów!
1

Nauki społeczne stosowane to nowoczesny kierunek dla ambitnych osób, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z pracą z danymi ilościowymi i jakościowymi z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności związanymi z naukami o polityce, socjologią, antropologią, ekonomią oraz psychologią i filozofią.

Nauki społeczne stosowane to studia, które zapewniają przygotowanie do każdego etapu pracy z danymi: planowania procesu badawczego, refleksji nad metodyką badań naukowych, doboru i konstrukcji narzędzi badawczych, wykorzystania narzędzi badawczych w celu pozyskania danych, pracy w terenie, kodowania, tworzenia baz danych i wykorzystania już istniejących baz danych, doboru narzędzi analitycznych i statystycznych do obróbki i analizy danych oraz wnioskowania na podstawie danych a także przygotowania raportów badawczych. Studenci zostają wprowadzeni również w podstawy metodologii i metodyki pracy badawczej, roli i zasad etyki w procesie badawczym oraz refleksji o charakterze naukoznawczym a przede wszystkim będą przygotowywani do praktycznego stosowania posiadanej wiedzy. 

Absolwenci Nauk społecznych stosowanych będą przygotowani do całościowego i interdyscyplinarnego badania zjawisk z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego poprzez umiejętne stosowanie metod i narzędzi swoistych dla różnych nurtów teoretycznych, zakorzenionych w odmiennych dyscyplinach społecznych. Studia te są pożyteczne i satysfakcjonujące dla tych słuchaczek i słuchaczy, którzy chcą być przygotowani do pracy z danymi ilościowymi i metodami statystycznymi, ale jednocześnie są zainteresowani rozumieniem rzeczywistości w perspektywie danych jakościowych. Oba podejścia będą bowiem traktowane jako jednakowo ważne w komponowaniu indywidualnego metodycznego portfolio. 

Każdy przedmiot na studiach Nauki społeczne stosowane łączy zarówno podstawy teoretyczne jak i praktykę badawczą oraz tworzy przestrzeń do eksperymentowania z własnymi projektami i pomysłami. Zajęcia będą wypełnione symulacjami, warsztatami i ćwiczeniami terenowymi oraz pracą w laboratoriach komputerowych.

Zajęcia na kierunku Nauki społeczne stosowane obejmują pulę zajęć obowiązkowych o charakterze kursowym i wprowadzającym oraz bardzo wiele zajęć, które są wybierane przez studiujących, zależnie od indywidualnych potrzeb i zainteresowań (zob. Plan studiów) Wszystkie zajęcia kładą też nacisk na aktywny udział studiujących, dlatego też wszędzie tam, gdzie tylko to jest możliwe, obowiązują formy konwersatoryjne, warsztatowe lub laboratoryjne, umożliwiające rozwijanie interaktywności w procesie studiowania.

Bardzo istotną cechą studiów na kierunku Nauki społeczne stosowane jest orientacja na praktyczne zastosowanie nabywanych przez studentów kompetencji. Słuchacze będą nabywać umiejętności realizacji badań empirycznych w oparciu o udział w zajęciach terenowych i wykorzystanie baz danych a swoje kompetencje analityczne rozwijają w procesie krytycznej lektury wyników badań zastanych i raportów badawczych.

Innowacyjną cechą kierunku Nauki społeczne stosowane, zgodną z najnowszymi standardami, jest powiązanie procesu studiowania z budowaniem własnego portfolio dokonań badawczych. Studenci tego kierunku uczą się dokumentowania realizowanych przez siebie badań i projektów badawczych a pod koniec studiów poznają zasady budowania portfolio, zawierające zrealizowane przez nich prace badawcze i analityczne oraz projekty. Dzięki temu absolwent studiów Nauki społeczne stosowane będzie mógł łatwo przekonać przyszłego pracodawcę, iż rzeczywiście posiada deklarowane umiejętności i kompetencje badawcze.

Nauki Społeczne Stosowane przygotowują do tego, aby w przyszłości odnosić sukcesy jako specjalista lub specjalistka w dziedzinie nauk społecznych, pracując w agencjach badawczych, administracji publicznej lub samorządowej, organizacjach pozarządowych lub rozwijając własne zainteresowania naukowe.

Więcej -> https://studiuj.uek.krakow.pl/forma-studiow/nauki-spoleczne-stosowane-1-stopien/

PLAN STUDIÓW

Nauki społeczne stosowane

Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Pierwszy
Pierwszy
300
32
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Język obcy I[1]Lektorat30Z2W
2Język obcy II[2]Lektorat30Z2W
3EkonomiaWykład30Z3O
4Filozofia społecznaWykład30Z3O
5Praca z tekstem naukowymKonwersatorium15Z4O
6Projektowanie badań naukowychKonwersatorium15Z4O
7PsychologiaWykład30Z3O
8SocjologiaWykład30Z3O
9Wprowadzenie do myślenia krytycznegoKonwersatorium30E4O
10Wprowadzenie do statystyki i programów do analizy danych ilościowychLaboratorium komputerowe30E4O
11Wychowanie fizyczneĆwiczenia30Z0O
[1] Student będzie miał możliwość wyboru języka z oferty Centrum Językowego UEK.
[2] Student będzie miał możliwość wyboru języka z oferty Centrum Językowego UEK.
Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Pierwszy
Drugi
330
32
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Język obcy ILektorat30Z2W
2Język obcy IILektorat30Z2W
3AntropologiaWykład30Z3O
4EkonomiaWykład/ Konwersatorium15+15E3O
5Filozofia społecznaWykład/ Konwersatorium15+15E3O
6Metodologia badań ilościowychKonwersatorium30E5O
7Metodologia badań jakościowychKonwersatorium30E5O
8Nauki o polityceWykład30Z3O
9PsychologiaWykład/ Konwersatorium15+15E3O
10SocjologiaWykład/ Konwersatorium15+15E3O
11Wychowanie fizyczneĆwiczenia30Z0O
Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Drugi
Trzeci
345
33
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Język obcy ILektorat30Z2W
2Język obcy IILektorat30Z2W
3Analiza danych ilościowychLaboratorium komputerowe30Z2O
4Analiza danych jakościowychLaboratorium komputerowe30Z2O
5AntropologiaWykład/ Konwersatorium15+15E3O
6Badania sondażoweKonwersatorium15Z2O
7Nauki o polityceWykład/ Konwersatorium15+15E3O
8Projekt badawczy z wykorzystaniem metod mieszanychKonwersatorium15Z2O
9Wywiady jakościowe indywidualne i grupowe (IDI+FGI)Konwersatorium15Z2O
10Przedmiot do wyboru 1Konwersatorium30Z3W
11Przedmiot do wyboru 2Konwersatorium30Z3W
12Przedmiot do wyboru 3Konwersatorium30Z3W
13Przedmiot do wyboru 4Konwersatorium15Z2W
14Przedmiot do wyboru 5Konwersatorium15Z2W
Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Drugi
Czwarty

320
35
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Język obcy ILektorat30E3W
2Język obcy IILektorat30E3W
3Badania eksperymentalneKonwersatorium15Z2O
4Badania etnograficzneLaboratorium komputerowe15Z2O
5Dobór próby i reprezentacja w badaniach ilościowychLaboratorium komputerowe15Z2O
6Języki programowania w badaniach społecznychLaboratorium komputerowe15Z2O
7Polityki publiczne a społeczne perspektywy poznawcze – konwersatoriumKonwersatorium30Z2O
8Przedmiot do wyboru 6Konwersatorium30Z3W
9Przedmiot do wyboru 7Konwersatorium30Z3W
10Przedmiot do wyboru 8Konwersatorium30Z3W
11Przedmiot do wyboru 9Konwersatorium30Z3W
12Przedmiot do wyboru 10Konwersatorium15Z2W
13Przedmiot do wyboru 11Konwersatorium15Z2W
14Seminarium dyplomowe[3]Seminarium20Z3W
[3] Student będzie miał możliwość wyboru osoby prowadzącej seminarium dyplomowe spośród osób uprawnionych do prowadzenia seminarium w danym cyklu nauczania.
Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Trzeci
Piąty
275
3
1
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Analiza danych zastanychLaboratorium komputerowe15Z2O
2Analiza wizualnaLaboratorium komputerowe15Z2O
3Filozofia nauki i metodologia nauk społecznychKonwersatorium30E3O
4Podstawy skalowaniaKonwersatorium15Z2O
5Polityki publiczne a społeczne perspektywy poznawcze – konwersatoriumKonwersatorium30Z2O
6Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danychLaboratorium komputerowe30Z2O
7Przedmiot do wyboru 12Konwersatorium30Z3W
8Przedmiot do wyboru 13Konwersatorium30Z3W
9Przedmiot do wyboru 14Konwersatorium30Z3W
10Przedmiot do wyboru 15Konwersatorium15Z2W
11Przedmiot do wyboru 16Konwersatorium15Z2W
12Seminarium dyplomoweSeminarium20Z3W
13Praktyka zawodowa  Z2W
Rok studiów
Semestr

Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punków ECTS
Trzeci
Szósty

230
30
Lp.  Przedmiot (nazwa)  Forma zajęć  Liczba godzin dydakt.  Forma zaliczenia przedmiotu  Liczba pkt. ECTSZajęcia obowiązkowe (O) / do wyboru (W)
1Ewaluacja polityk publicznychKonwersatorium15Z2O
2Portfolio absolwenta i planowanie kariery zawodowejKonwersatorium15Z2O
3Prawne, etyczne i społeczne uwarunkowania badań naukowychKonwersatorium30E4O
4Przedmiot do wyboru 17Konwersatorium30Z3W
5Przedmiot do wyboru 18Konwersatorium30Z3W
6Przedmiot do wyboru 19Konwersatorium30Z3W
7Przedmiot do wyboru 20Konwersatorium30Z3W
8Przedmiot do wyboru 21Konwersatorium15Z2W
9Przedmiot do wyboru 22Konwersatorium15Z2W
10Seminarium dyplomoweSeminarium20Z6W